1. Podaci o organizatoru nagradnog natječaja

Ova pravila određuju način organiziranja i organiziranja nagradnog natječaja "BACK TO SCHOOL" (u daljnjem tekstu nagradni natječaj) čiji je organizator tvrtka Medex d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu organizator). Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik potvrđuje da prihvaća Pravila i Opće uvjete poslovanja i da se s njima slaže.

2. Prijenos podataka

Nagradni natječaj ni na koji način nije povezan, sponzoriran, podržan ili organiziran od strane Facebook Ireland, Ltd. Svi podaci i informacije potrebni za sudjelovanje u nagradnom natječaju bit će dostavljeni organizatoru, a nikako Facebook Irskoj. Organizator je isključivo odgovoran za sadržaj nagradnog natječaja. Za sva pitanja u vezi nagradnog natječaja obratite se na e-mail adresu .

3. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija brenda Medex. Oglašavanje i sudjelovanje u nagradnom natječaju provodi se u skladu s propisima o oglašavanju proizvoda koje na tržište stavlja organizator nagradnog natječaja, Medex d.o.o.

4. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj traje od 30. kolovoza 2021, 00:00, pa sve do 05. rujna 2021, uključujući 23:59.

5. Tko može sudjelovati

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje imaju aktivni profil na Instagramu. Osobe mlađe od 15 godina moraju dobiti pisani pristanak roditelja za davanje osobnih podataka kako bi primile nagradu.
Zaposlenici tvrtke Medex doo, članovi njihove uže obitelji (bračni drug, nebračni drug, roditelji, djeca) i druge osobe koje na bilo koji način izravno sudjeluju u provedbi nagradnog natječaja ili su na bilo koji način povezane s poslovanjem organizatora i članovima njihove obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Lažni profili neće se uzeti u obzir. Kupnja nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

6. Nagradni fond i sudjelovanje

Sudionici nagradnog natječaja sudjeluju u izvlačenju za proizvode iz junior linije: Gelée royale junior, Multivitamin junior sirup, Propolis oral junior te Vitamin D3 500.

Nagrada Vrijednost
1 x paket koji sadrži Gelée royale junior, Multivitamin junior sirup, Propolis oral junior te Vitamin D3 500 307,6 HRK

Nagrada će se dodijeliti nasumično jednom dobitniku. Sudjeluju svi koji će tijekom nagradnog natječaja komentirati i označiti osobu na postu na medex.hrvatska Instagram profilu.
 
Pravila nagradne igre bit će objavljena na web stranici https://www.medexhrvatska.hr/ za vrijeme trajanja nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik izričito izjavljuje da je upoznat s pravilima nagradnog natječaja te izjavljuje da se u potpunosti slaže s njima. Sudionik se također obvezuje da će se u potpunosti pridržavati pravila nagradnog natječaja.
   
7. Način sudjelovanja
Sudjelovat će svi koji tijekom nagradnog natječaja na nagradni post komentiraju svoje najbolje savjete za pripremu mališana za početak školske godine te označe osobu koja je s njima podijelila taj savjet.
    
8. Nagradni natječaj
Konačno izvlačenje nagrade bit će izvedeno pomoću slučajnog algoritma. Održat će se unutar 5 radnih dana od završetka nagradnog natječaja u sjedištu izvođača u prisutnosti tri člana povjerenstva. Izvlačenje neće biti javno. Odgovorna osoba izvođača vodi evidenciju izvlačenja koja sadrži podatke o: datumu, vremenu i mjestu izvlačenja, prisutnim osobama, tijeku izvlačenja i dobitniku. Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva, sačinjen u jednom primjerku i čuva ga izvođač. Organizator zadržava pravo izmjene datuma izvlačenja. Nagrada se ne može zamijeniti, isplatiti u gotovini ili prenijeti na treću stranu. Rezultat izvlačenja je konačan. Žalba nije moguća.
 
Ako dobitnik ne navede ili ne da svoje podatke ili su navedeni nepotpuno ili netočno i / ili ako se dobitnik ne može obavijestiti i / ili ako se utvrdi da nije ispunio uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju i / ili da je prekršio ove uvjete i / ili ako nije želio ispuniti obveze pod ovim uvjetima, a sve to u roku koji odredi organizator, dobitnik gubi pravo na nagradu.
   
9. Obavijest dobitnika
Rezultati izvlačenja bit će objavljeni na priči na Instagram profilu tvrtke Medex, @ medex.hrvatska i najkasnije 5 radnih dana nakon završetka izvlačenja. Dobitnik će biti obaviješten o nagradi, uvjetima (rokovi i drugi uvjeti) i načinu primanja nagrade označavanjem u priči.
   
10. Prihvaćanje nagrada
Dobitnik će Nagradu primiti na svoju kućnu adresu u dogovoru s Priređivačem i to najkasnije 30 dana od dana objave rezultata. Navedeni rok može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga nagradu ne može podignuti/primiti ili ako se u navedenom roku ne javi s osobnim podacima te ako Priređivač ne može isporučiti nagradu zbog više sile. Kao dokaz o preuzimanju nagrade Priređivač će smatrati poštansku povratnicu. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze, niti naknade direktno povezane s nagradom. Troškove dostave nagrada snosi Priređivač.

Organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagrade ako:
javlja se razumna sumnja u identitet podataka sudionika, ili
utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete navedene u ovim pravilima ili da je sudjelovao u nagradnom natječaju protivno pravilima i uvjetima nagradnog natječaja, ili
nagrada se ne može isporučiti zbog netočnih podataka koje je dao dobitnik ili
ni nakon obavijesti dobitnika nitko se ne odaziva na primitak nagrade, prema uputama organizatora nagradnog natječaja.
   
11. Izuzimanje odgovornosti
Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:
sve pogrešne aplikacije,
sve neuspješne prijave za nagradni natječaj,
sve posljedice koje bi sudionik pretrpio kao rezultat sudjelovanja u nagradnom natječaju,
sve posljedice korištenja nagrada.
    
12. Zaštita osobnih podataka
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju "BACK TO SCHOOL" sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja te prihvaćaju i slažu se s njima. U slučaju spora ili nejasnoća, ova se pravila smatraju primarnim u odnosu na sve druge publikacije, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo organizator. Svi osobni podaci bit će zaštićeni u skladu s općim aktima organizatora nagradne igre iz područja zaštite osobnih podataka te u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. I. RS, br. 86/ 2004, 67/2007 UPB1) i Općenito Uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
Dobiveni osobni podaci koriste se samo u svrhu nagradnog natječaja i slanja poklona dobitnicima te u svrhu obavještavanja organizatora, ako je sudionik izričito pristao. Organizator nagradnog natječaja može koristiti osobne podatke isključivo u svrhe za koje su prikupljeni. U skladu sa ZVOP-1 i uvođenjem GDPR-a, sudionicima je zajamčeno pravo uvida, prepisivanja, kopiranja, dopunjavanja, ispravljanja, blokiranja i brisanja osobnih podataka koji se na njih odnose. Sudionik nagradnog natječaja odn njegov skrbnik ili zastupnik može u bilo kojem trenutku pismeno zatražiti da se njegovi osobni podaci prikupljeni u nagradnom natječaju privremeno ili trajno obustave u svrhu izravnog marketinga. Zahtjev se šalje u pisanom obliku na adresu Medex d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana ili na . Najkasnije 15 dana nakon primitka zahtjeva, osobni podaci sudionika bit će trajno izbrisani.
 
Sudionici nagradnog natječaja potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima, prihvaćaju ih i da su dali istinite podatke te se obvezuju postupiti u skladu s Pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.
   
14. Pristup pravilima nagradnog natječaja
Pravila i uvjeti nagradnog natječaja dostupni su na linku. Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta i odredbi ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Sudionici će biti obaviješteni o svim mogućim promjenama ovih Pravila i uvjeta objavljivanjem na web stranici www.medexhrvatska.hr.
 
Sva pitanja vezana za nagradnu igru mogu se poslati organizatoru na sljedeću e-mail adresu: .
   
15. Ostale odredbe
Organizator ne snosi odgovornost za zakasnjele, nepotpune i netočne prijave. Odluka organizatora nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj i pravilima vezanim uz njega konačna je i odnosi se na sve sudionike.
 
Za sve moguće sporove koji proizlaze iz nagradnog natječaja, a koji se ne mogu riješiti mirnim putem, nadležan je sud u Ljubljani.
 
Ova pravila vrijede od dana prihvaćanja nadalje, odnosno od 30. kolovoza 2021. godine i dostupna su sudionicima na web stranici organizatora www.medexhrvatska.hr tijekom nagradnog natječaja.
 
Zagreb, 30. kolovoza, 2021
.

Favoriti